>loty treningowe rozpoczną się od 6 sierpnia<

Regulamin 2018 

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-3”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W drużynie może być 5 gołębi podstawowych + 1 gołąb darmowy lub mniej gołębi. Minimalna ilość gołębi jaką można zgłosić na WG wynosi 2szt. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…)

Uwaga! Wypełniając formularz rejestracyjny zgłaszamy tylko gołębie podstawowe .

W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2018, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2018 rok będzie wynosić  600 szt. (500 gołębi podstawowych + gołębie darmowe).

Opłata od gołębia podstawowego zgłoszonego na WG wynosi  400 zł   (w tym VAT 23%). Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2018”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2018 do 30.05.2018. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 15 czerwca 2018 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł . 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. Z gołębi rezerwowych będzie można uaktywnić kolejną drużynę. Statut gołębi rezerwowych szczegółowo zostanie opisany w oddzielnym komunikacie przed terminem przyjęcia gołębi. 

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu, 

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 4 loty konkursowe. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. 

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) 

2 lot konkursowy – ok. 120 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 190 km (Nowogard) 

4 lot konkursowy (Finał) – ok. 300-400km (Lot z Niemiec np. Stavenhagen 335km, Teterow 355km, Cammin 370km, Parchim 407km...) 

W przypadku gdy przewidywany lot finałowy będzie zapowiadał się z wiatrem to odległość zostanie wydłużona do minimum 350km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2018r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu.  

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo. 

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa. 

IV. Wyliczanie Współzawodnictw. 

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 40% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. W przypadku, gdy będzie możliwość wyliczenia klasyfikacji „Najlepszych Lotników” wg punktów to ten sposób będzie obowiązywał w sezonie 2018. Najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma punktów. System ten będzie premiował gołębie plasujące się wysoko na listach konkursowych.

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. Zwycięski gołąb w klasyfikacji AS musi wrócić w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 40% gołębia w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3)

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które  wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 500szt. gołębi podstawowych (gołębie przyjęte za darmo nie zwiększają puli na nagrody)

Łączna pula na nagrody w sezonie 2018 wyniesie 85 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary, oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2018). 

Lot Finałowy: 

1. miejsce >          15 000 zł + puchar

2. miejsce >            7 000 zł + puchar

3. miejsce >            5 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 600 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

6. miejsce >            1 500 zł + statuetka

7. miejsce >            1 200 zł + statuetka

8. miejsce >            1 000 zł + statuetka

9. miejsce >               800 zł + statuetka

10. miejsce >             600 zł + statuetka

od 11 do 20 miejsca >      500 zł

od 21 do 30 miejsca >      400 zł

od 31 do 40 miejsca >      200 zł

Loty konkursowe od 1 – 3 :

1 miejsce >              1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 500 zł + puchar 

3 miejsce >                 400 zł + puchar

4 miejsce >                 300 zł

5 miejsce >                 300 zł

od 6 do 10 miejsca >    200 zł

Najlepszy Lotnik WG (AS): 

1. miejsce >          5 000 zł + puchar 

2 miejsce >             2 500 zł + puchar 

3 miejsce >             1 600 zł + puchar

4 miejsce >             1 200 zł + statuetka 

5 miejsce >                600 zł + statuetka

od 6  do 10 miejsca >  400 zł

Lot pucharowy typowana seria 2/2:

1. miejsce >          4 000 zł + puchar  

2 miejsce >             2 500 zł + puchar 

3 miejsce >             1 500 zł + puchar

4 miejsce >             1 000 zł

5 miejsce >                500 zł

od 6 do 10 miejsca >   200 zł  

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe): 

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2018 listę nagród na sezon 2018 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

VI. Rada WG, aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator spośród uczestników edycji 2018 wybierze Społeczną Radę WG ( 4 osoby), z którą będą konsultowane ważne sprawy dotyczące funkcjonowania WG.

Organizator WG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.

Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.wgczersk.pl

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na WG. 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Czersk, dnia 01.11.2017

 

 Regulamin 2017

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”, „Zwycięzcę Lotu Finałowego”„Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”, „Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość drużyn. W drużynie może być maksymalnie 5 gołębi podstawowych + 5 gołębi rezerwowych  (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2)

Uwaga! Wypełniając formularz zgłoszeniowy zgłaszamy tylko gołębie podstawowe .

W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2017, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyrażnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2017 rok będzie wynosić  600 szt. (300 gołębi podstawowych + 300  gołębi rezerwowych).

Opłata od gołębia podstawowego zgłoszonego na WG wynosi  400 zł   (w tym VAT 23%). Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2017”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT.

Gołębie rezerwowe:  Organizator przyjmie od uczestników bezpłatnie „gołębie rezerwowe” (np. uczestnik, który zgłosił 3 gołębie podstawowe, może dostarczyć wraz z nimi 3 gołębie rezerwowe, czyli razem 6 gołębi). Przed I lotem konkursowym zostanie opublikowana na oficjalnej stronie WG lista uczestników  i liczba gołębi rezerwowych, które dany uczestnik będzie mógł  aktywować przed I lotem konkursowym. W przypadku strat gołębi przed I lotem konkursowym (padnięcia, zaginięcia na oblotach i treningach) gołębie rezerwowe wejdą w miejsce gołębi podstawowych . Wówczas  nie będzie potrzeby ich aktywowania. Koszt aktywacji gołębia rezerwowego wynosi 400 zł (w tym VAT 23%). W przypadku braku aktywacji, gołąb nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwach oraz będzie pozbawiony możliwości zdobywania nagród finansowych i rzeczowych. 170 zł z każdego aktywowanego gołębia rezerwowego będzie stanowić pulę na nagrody finansowe we współzawodnictwach: „Najlepszy Lotnik WG”, „Lot pucharowy”.

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własnosć Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2017 do 30.05.2017. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2017 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 15 czerwca.

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych.

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km.

Plan lotów konkursowych:

1 lot konkursowy – ok. 90km

2 lot konkursowy – ok. 120 km

3 lot konkursowy – ok. 160 km

4 lot konkursowy – ok. 210 km

5 lot konkursowy (Finał) – ok. 300-400km

Pomiędzy lotami konkursowymi będą  odbywać się loty treningowe.

Loty konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2017r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu. Organizator może jeden z zaplanowanych lotów konkursowych odwołać (nie dotyczy finału). Pula nagród z odwołanego lotu zostanie przeniesiona wówczas na lot następny.

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 33% gołębi uczestniczących w danym locie lub w innych przypadkach określoych w niniejszym rozdziale. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości.

2) W przypadku gdy w ciągu 10 min. system zarejestruje więcej niż 33% gołębi konkurs przedłuża się do 30 minut, licząc od przylotu 1 gołębia.

3) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. Zwycięski gołąb w klasyfikacji AS musi wrócić w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

4) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

5) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 33% gołębi lub 30 minut w przypadku opisanym w podpunkcie 2),a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 4)

6) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania) bez względu czy wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

7) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 300szt. gołębi podstawowych + 300 rezerwowych

Łączna pula na nagrody w sezonie 2017 wyniesie 102 000 zł ( w tym 3 000 zł na dyplomy i puchary)

Pula na nagrody finansowe w kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 49 500 zł

(przy założeniu że zostanie opłaconych 300 gołębi podstawowych)

Lot Finałowy: 

1. miejsce >          13 000 zł + puchar

2. miejsce >            6 000 zł + puchar

3. miejsce >            4 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 500 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

od 6 do 10 miejsca >    1 000 zł

od 11 do 20 miejsca >     600 zł

od 21 do 30 miejsca >     400 zł

Loty konkursowe od 1 – 4 :

1 miejsce >              1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 450 zł + puchar

3 miejsce >                 300 zł + puchar

Pula na nagrody finansowe w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 49 500 zł  (przy założeniu że zostanie opłaconych 300 gołębi rezerwowych)

Najlepszy Lotnik WG (AS) (pula z opłaty gołębi rezerwowych):

1. miejsce >          10 000 zł + puchar

2 miejsce >             6 000 zł + puchar

3 miejsce >             4 000 zł + puchar

4 miejsce >             2 000 zł + puchar

5 miejsce >             1 000 zł + puchar

6 – 10 miejsce >        400 zł

Lot pucharowy typowana seria 2/2 (pula z opłaty gołębi rezerwowych):

1. miejsce >           10 000 zł + puchar

2 miejsce >              5  500 zł + puchar

3 miejsce >              4  000 zł + puchar

4 miejsce >              3 000 zł

5 miejsce >              2 000 zł

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe):

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2017 listę nagród na sezon 2017 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  Z kolei listę nagród z uwzględnieniem opłaconych gołębi rezerwowych po pierwszym locie konkursowym.  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

VI. Rada WG, aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator spośród uczestników edycji 2017 wybierze Społeczną Radę WG ( 5 osób), z którą będą konsultowane ważne sprawy dotyczące funkcjonowania WG.

Organizator WG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty.  Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.

Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.wgczersk.pl

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na WG.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Czersk, dnia 14.09.2016

 

 

Regulamin 2016

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Uczestnik nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”, „Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość gołębi rocznika 2016, posiadających obrączkę rodową. Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyrażnymi objawami chorobowymi będą odsyłane właścicielowi na jego koszt. Pierwotny właściciel w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG zapewnia przyjętym do rywalizacji gołębiom:

zakwaterowanie we wspólnym gołębniku, codzienną opiekę, karmę i suplementy diety, opiekę weterynaryjną oraz organizację lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”.

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2016 rok będzie wynosić 600 szt..

Opłata od gołębia zgłoszonego na WG wynosi 369 zł  (za 1 gołębia)(w tym VAT 23%) lub 90 EURO.

Opłatę od gołębia można wnieść w całości lub w II ratach ( 2 x 184,50 zł od sztuki / 2 x 45 EURO od sztuki) na rachunek bankowy organizatora lub w kasie (w siedzibie organizatora).  W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2016”. W przypadku wpłaty w II ratach w tytule wpłaty proszę wpisać „Zaliczka za gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2016”.

Wpłaty za zgłoszone gołębie będą przyjmowane od 1 stycznia 2016.

Uczestnicy zarejestrowani przed 01 stycznia 2016 zobowiązani są uregulować opłatę od gołębia (przynajmniej I ratę) do 31 stycznia 2016, zaś pozostali uczestnicy w ciągu 14 dni od rejestracji.

Uczestnicy, którzy zdecydują się na zapłatę w II ratach, drugą część raty muszą uregulować do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT.

Gołębie rezerwowe:  W przypadku gdy nie będzie pełnej obsady gołębnika ( 600szt.) organizator może przyjąć od uczestników bezpłatnie „gołębie rezerwowe”. Organizator przed I lotem konkursowym opublikuje na oficjalnej stronie WG listę gołębi rezerwowych, które należy obowiązkowo aktywować przed I lotem konkursowym. W przypadku strat gołębi przed I lotem konkursowym gołębie rezerwowe wejdą w miejsce gołębi podstawowych i nie będzie potrzeby ich aktywowania. Koszt aktywacji gołębia rezerwowego wynosi 369 zł (brutto) lub 90 EURO. W przypadku braku aktywacji gołąb nie będzie klasyfikowany we współzawodnictwach oraz będzie pozbawiony możliwości zdobywania nagród finansowych i rzeczowych. 150 zł z każdego aktywowanego gołębia rezerwowego zwiększy pulę nagród lotu pucharowego.

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własnosć Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Nr konta bankowego do wpłat jest podany na oficjalnej stronie internetowej w dziale kontakt.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG od 10.04.2016 do 25.05.2016. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 10 czerwca 2016 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 4 czerwca.

 III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,

Organizator zorganizuje co najmniej 10 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych.

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km.

Plan lotów konkursowych:

1 lot konkursowy – ok. 90-120 km

2 lot konkursowy – ok. 120 km

3 lot konkursowy – ok. 170 km

4 lot konkursowy – ok. 240 km

5 lot konkursowy (Finał) – ok. 300-500km

Pomiędzy lotami konkursowymi będą  odbywać się loty treningowe. Loty konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2016r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu. Organizator może jeden z zaplanowanych lotów konkursowych odwołać (nie dotyczy finału). Pula nagród z odwołanego lotu zostanie przeniesiona wówczas na lot następny.

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu służącego do rejestracji przylotów gołębi.

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.

 IV. Wyliczanie Współzawodnictw.

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 33% gołębi uczestniczących w danym locie lub w innych przypadkach określoych w niniejszym dziale. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości.

2) W przypadku gdy w ciągu 10 min. system zarejestruje więcej niż 33% gołębi konkurs przedłuża się do 30 minut, licząc od przylotu 1 gołębia.

3) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty od 1-5. Zwycięski gołąb w klasyfikacji AS musi wrócić w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

4) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100km. 

5) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 33% gołębi lub 30 minut w przypadku opisanym w podpunkcie 2),a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 4)

6) Do wyliczenia wyniku lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych bez względu czy wrócą w czasie trwania konkursu.

V. Podział nagród – przy obsadzie gołębnika 600szt.

Łączna pula nagród w sezonie 2016 wyniesie 96 800 zł ( w tym 3 000 zł na dyplomy i puchary)

Lot Finałowy:

1. miejsce >          22 000 zł + puchar

2. miejsce >          10 000 zł + puchar

3. miejsce >            6 000 zł + puchar

4. miejsce >            4 000 zł + puchar

5. miejsce >            3 000 zł + puchar

6 – 20 miejsce >    1 000 zł

21 – 40 miejsce >     500 zł

Loty konkursowe od 1 – 4:

1 miejsce >              1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 500 zł + puchar

3 miejsce >                 300 zł + puchar

Najlepszy Lotnik WG (AS)

1. miejsce >            6 000 zł + puchar

2 miejsce >              2 400 zł + puchar

3 miejsce >              2 000 zł + puchar

4 miejsce >                 600 zł + puchar

5 miejsce >                 600 zł + puchar

6 – 10 miejsce >        400 zł

Lot pucharowy typowana seria 2/2

1. miejsce >            1 500 zł + puchar

2 miejsce >             1 000 zł + puchar

3 miejsce >                500 zł + puchar

 Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2016 listę nagród na sezon 2016 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi. W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone.

 VI. Rada WG, aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator spośród uczestników edycji 2016 wybierze Społeczną Radę WG (5 osób), z którą będą konsultowane ważne sprawy dotyczące funkcjonowania WG.

Organizator WG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 wyniesie 1000 zł, za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł. Właściciel gołębia otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty.  Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.

Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Uczestnik sam rozlicza si�

Odwiedzin: 9, Dzisiaj: 9, On-line: 3 © Copyright wgczersk.pl 2014